20
مارس

از مالیات چه می‌دانید

مالیات یکی از منابع درآمدی حائز اهمیت برای تمام دولت‌ها و کشورها به شمار آورد که در تمام محافل و مجامع وجود داشته و براساس قوانین و محاسبات گوناگونی توسط کارمندان دولت دریافت می‌شود.

مالیات براساس درآمد افراد متفاوت بوده و هر فرد متناسب با دریافتی‌های خود اقدام به پرداخت وجه مالیات می‌نماید. این مولفه مالی از زبان عربی به معنای خراجی می‌باشد که مأمورین دولت دریافت می‌کنند تا با استفاده از آن، پروژه‌های تولیدی، تأسیساتی، زیربنایی و کارافرینی احداث گردد. مولفه مذکور انواع گوناگونی دارد و براساس راهکارهای متفاوتی که قانون‌گذاران آنان را پیش‌بینی می‌کند، دریافت می‌شود. در حال حاضر، مالیات به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم دریافت می‌شود.

مالیات مستقیم

عبارت از مبلغی که به صورت مستقیم بر دارایی و یا دریافتی افراد حقیقی و حقوقی وضع می‌شود. مالیات مستقیم شامل ارث، حق تمبر، اجاره املاک، فروش محصولات و حقوق می‌باشد.

مالیات غیرمستقیم

در این نوع، پرداخت کننده آن مشخص نمی‌باشد که مواردی همانند واردات، گمرکی و حق اشتراک را شامل می‌شود. 

از مالیات چه می‌دانیم

به طور کلی، حجم و اندازه این معیار متنوع بوده و تأثیر مستقیمی در کنترل نقدینگی، توزیع بهتر درآمد و ثروت کشور دارد. مولفه مذکور در ایران اهمیت زیادی دارد و پس از نفت، دومین درآمد دولت به شمار می‌آید و هر فرد متناسب با دارایی خود ملزم به پرداخت عوارضی می‌باشد. به همین دلیل، افرادی که از دریافتی و حقوق بیشتری برخوردار هستند، سهم بیشتری در پرداخت مالیات برعهده دارند.

مالیات یکی از منابع درآمدی دولت‌ها در کشورهای گوناگون به شمار می‌آید.

رایج‌ترین تعاریفی که از این مولفه مالی ارائه شده، به شرح ذیل است:

  • – بخشی از درآمد و یا ثروت دولت به شمار می‌آید که با دریافت بخشی از درآمد افرادی حقیقی و یا حقوقی تأمین می‌شود.
  • – براساس مقررات وضع شده در کشورهای گوناگون، هر فرد موظف است بخشی از دارای خود را به منظور تأمین هزینه‌های عمومی و شخصی به خزانه دولتی بپردازد تا پروژه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تأسیس و یا ساخته شود.
  • – مالیات را می‌توان هزینه اجتماعی به شمار آورد که مردم باید در جهت بهره‌وری از امکانات و منابع یک کشور به صورت کامل پرداخت نمایند.
  • – این معیار را می‌توان ابزار موثری برای به‌کارگیری منابع موجود در جهت توسعه اقتصادی و صنعتی به شمار آورد. این مولفه را می‌توان هزینه اجتماعی به شمار آورد که توسط افراد پرداخت می‌شود تا در مقابل بتوانند خدمات اجتماعی مناسب‌تری از دولت دریافت نمایند. به عبارت دیگر، شهروندان مالیاتی را پرداخت می‌کنند تا بتوانند امکاناتی دریافت نمایند.