22
سپتامبر

با تعاریف علم اقتصاد بیشتر آشنا شویم

دلیل اینکه بهتر است با تعاریف علم اقتصاد بیشتر آشنا شویم، آن است که درمی‌یابیم که از دیرباز چه دیدگاه‌هایی بر این علم حاکم بوده و سیر تحول آن به چه شکلی بوده است. تاکنون تعاریف زیاد و متعددی از اقتصاد ارائه شده که عموم آن‌ها را اقتصاددانان و کارشناسان فعال در این زمینه مطرح کرده‌اند. از نخستین افرادی که در خصوص اقتصاد تعریفی جامع ارائه نموده، ارسطو می‌باشد.

مطالعه علم اقتصاد از تاریخ‌های بسیار دور رایج بوده است.

این دانشمند و فیلسوف، اقتصاد را مدیریت خانه و یا تدابیر منزل می‌داند. بدین ترتیب وی هر خانه را نماینده یک واحد اقتصادی و فعال می‌داند که به بازار متصل بوده و فعالیت‌های هر یک از آنان بر بازار داد و ستد تأثیر می‌گذارد؛ اما، در سال‌های اخیر تعریف اقتصاد از این شکل ابتدایی خارج و جنبه‌های حرفه‌ای‌تری یافته است. آدام اسمیت از نخستین افرادی است که در دوران معاصر تعریفی از اقتصاد ارائه داده است.

این نظریه‌پرداز اقتصاد را علم ثروت می‌داند. بدین معنی که اقتصاد علم تولید، مصرف و توزیع ثروت می‌باشد. ریکاردو با استفاده از نظریه اسمیت نظریه او را با عقیده خود در هم می‌آمیزد. وی اقتصاد را توزیع ثروت می‌داند. توزیعی که اهمیت آن از تولید بیشتر است. از دیگر نظریه‌پردازان علم اقتصاد استوارت میل می‌باشد. وی علم اقتصاد را بررسی ماهیت ثروت از طریق مطالعه قوانین تولید و توزیع پول و خدمات می‌داند.

با تعاریف علم اقتصاد بیشتر آشنا شویم

در میان تمام این تعاریف و نظریه‌پردازان، آلفرد مارشال نخستین نظریه‌پردازی می‌باشد که مسئله رفاه را در اقتصاد مطرح نموده است. وی هدف اقتصاد را رفاه انسان و ثروت را وسیله‌ای برای دستیابی به این هدف می‌دانست. وی معتقد بود، اقتصاد از یک سو با مطالعه در مورد ثروت و از سوی دیگر، با مطالعه درباره رفاه انسان ارتباط دارد.

با گذشت و پیشرفت علوم گوناگون، اقتصاد دستخوش تغییر و پیشرفت بسیار شد. به‌طوری‌که ساموئلسون از نظریه‌پردازان معاصر در کتاب خویش اقتصاد را علم چگونگی استفاده از منابع کمیاب، تولید کالاهای باارزش و توزیع آن در میان افراد مختلف می‌داند. تعریفی که به طور کلی اصول اقتصاد را شامل می‌شود. این علم در سال‌های اخیر چارچوبی منظم یافته و بدین شکل قابل تعریف است:

اقتصاد عبارت از شناخت، ارزیابی و انتخاب روش‌هایی است که بشر برای تولید، توزیع کالا و خدمات، از منابع محدود و یا غیرآماده برای مصرف استفاده می‌نماید.

بدین ترتیب می‌توان دریافت تاکنون تعاریف علم اقتصاد متنوع و متفاوت بوده است؛ اما، تمامی آن‌ها بر کاربر آن استوار بوده و بسیاری از این نظریه‌پردازان معتقد بوده‌اند که این علم به طور کامل بر تولید، توزیع و فروش استوار است.