05
ژانویه

دستگاه كارتخوان از ديدگاه مشتريان

در اين مقاله قصد داريم در خصوص دستگاه كارتخوان از ديدگاه مشتريان مطالبی را ارائه دهيم. در هر كسب و كاری نظر و رفاه مشتريان اولويت كاری محسوب می شود به طوری كه همه كسب و كارها تلاش می كنند با ارائه خدمات بهتر نظر مشتريان را جلب كنند. اين موضوع در بازارهای رقابتی از اهميت و حساسيت بيشتری برخوردار است به طوری كه كسب سود بيشتر تا حد بالايی به اين موضوع بستگی دارد. بنابه دلايلی كه ذكر شد در اين مقاله برآن شديم تا به بررسی نظر مشتريان در خصوص دستگاه های‌ كارتخوان بپردازيم و ببينيم خريداران كالا چه نوعی پرداختی را ترجيح می دهند.در سال 1391 بررسی ميدانی در خصوص تاثير دستگاه كارتخوان بر كسب و كارها صورت گرفت كه نتايج تحقيق به شرح زير است.

در اولين قدم از جامعه آماری پرسيده شده كه آيا دستگاه های كارتخوان تاثيری‌ بر سرعت پرداخت دارند يا خير كه 5 درصد معتقد بودند اين دستگاه ها تاثيری بر سرعت پرداخت ندارند در مقابل 63 درصد معتقد به تاثير زياد اين دستگاه ها بودند؛ از طرفی 30 درصد بر اين باور بودند كه اين دستگاه ها بر سرعت پرداخت تاثير داشته اما اين تاثير زياد نبوده است.

در قدم بعدی اين سوال مطرح شد كه آيا با وجود كارتخوان هانيازی به دريافت فاكتور وجود دارد يا خير كه 32 درصد معتقد بودند تاثير بسيار اندكی داشته و با وجود كارتخوان ها هم نياز به دريافت فاكتور احساس می شود. در مقابل 40  بر اين باور بودند كه كارتخوان ها تاثير بسزايی بر عدم نياز به فاكتور داشته، 23 درصد هم معتقد به تاثير متوسط داشته اند.

سوال بعدی از جامعه آماری اين بود كه كارتخوان ها چقدر آنها را از جابجايی پول بی نياز كرده است؟ در جواب 98 درصد موافق اين بودند كه كارتخوان ها باعث بی نيازی آنها از حمل پول نقد شده اما ميزان اين تاثير را متفاوت تفسير كردند به طوری كه 92 درصد موافق تاثير زياد، 3 درصد معتقد به تاثير متوسط و 3 درصد هم معتقد به تاثير كم اين دستگاه ها روی جابجايی پول بودند.

سوال بسيار مهمی كه در اين پژوهش مطرح شد اين بود كه آيا از دستگاه های‌ كارتخوان رضايت داريد يا خير؟ در پاسخ به اين سوال 97 درصد از جامعه آماری رضايت داشتند و فقط 3 درصد ناراضی بودند. به طبع ميزان رضايت بنا به دلايل مختلف متفاوت بود به طوری كه 32 درصد از پاسخ دهندگان رضايت بسيار زياد داشتند، 46 درصد ميزان رضايت شان زياد و 14 درصد هم متوسط بود. در اين ميان 7 درصد رضايت كم و بسيار كم داشتند.

نمايی از دستگاه كارتخوان
نمايی از دستگاه كارتخوان

مشكلات فنی سوال ديگری بود كه مطرح شد و پاسخ های متفاوتی دريافت شد به طوری كه 22 درصد بر اين باور بودند ميزان مشكلات فنی اين دستگاه ها بسيار كم، 29 درصد ميزان مشكلات فنی را كم ارزيابی كردند،‌ 22 درصد متوسط، 21 درصد زياد و 6 درصد هم اين مشكلات بسيار زياد می دانستند. گفتنی است مشكلات فنی به دلايل مختلفی كه بخشی از دلايل به خود دستگاه مرتبط می شوند كه اين بخش به مدل و نوع دستگاه بسيار مرتبط است. بخشی از مشكلات فنی مربوط به سيم كشی ها و ساير زير ساخت هاست كه ارتباطی به دستگاه ندارند. در پرسش فوق مشكلات زير ساختی و مشكلات فنی دستگاه ها از هم تفكيك نشده است.

مورد بعدی اشتباه وارد كردن اطلاعات بود كه در اين خصوص پرسشی مطرح شد و پاسخ های متفاوتی هم دريافت شد به طوری كه 21 درصد از جامعه آماری با اين مشكل مواجه بوده اند و آن را حاد ارزيابی كردند در مقابل 77 درصد با اين موضوع مواجه بودند اما آن را حاد نمی ديدند. همه پاسخ دهندگان معتقد بودند اين اشكال در سرعت انجام پرداخت موثر است اما ميزان اختلال در سرعت را متفاوت ارزيابی كردند.

در پايان بايد گفت كه در اين مقاله سعی كرديم با استناد به داده های ميدانی به موضوع دستگاه كارتخوان از ديدگاه مشتريان بپردازيم و مطالب لازم را ارائه دهيم. اميدوارم يادداشت فوق در تصميم گيری ها موثر مواقع شود و مشتريان بتوانند بهترين تصميم را بگيرند.

لازم است به اين نكته اشاره شود كه در عنوان مقاله يعنی دستگاه كارتخوان از ديدگاه مشتريان، منظور از مشتری صرفا خريداران كالا نبوده بلكه صاحبان كسب و كارها ركن اصلی اين پژوهش بوده اند.

پوز پرداز