24
دسامبر

ضرورت‌های سواد مالی

وضعیت مالی و مدیریت منابع درآمدی باعث می‌شود تا انسان روزانه به ضرورت‌های سواد مالی پی برده و در جهت یادگیری آن قدم بردارد. سواد مالی یکی از ضروریات زندگی افراد در هر جامعه و ملتی به شمار می‌آید. براساس مطالعات انجام شده، افزایش اهمیت بازار مالی و شاخصی برای ارزیابی تأثیر فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید نیست.

فقدان دسترسی به بازار مالی می‌تواند نتیجه ضعف در صلاحیت اقتصادی باشد. در دهه‌های گذشته، به دلایل پیشرفت‌ها و تغییرات ساختارهای مالی، ابزارهای مالی پیچیده‌ای بوجود آمده‌اند که استفاده کامل از آن‌ها مستلزم داشتن مهارت زیاد می‌باشد. از سوی دیگر، افرادی که از سواد مالی بهره کمی دارند، امکان و توان کمی برای درسترسی به بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری پرسود دارند؛ زیرا، برای بهره از فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید و مشارکت در بازارهای مالی پرمنفعت باید از سواد اقتصادی نسبی برخوردار بود. بنابراین، پیشرفت مالی ارتباط مستقیمی با سواد مالی و نابرابری در درآمد دارد؛ زیرا، سرمایه‌گذاران باید به درستی فرصت‌ها و ابزارهای مالی را بشناسند و از آنان بهره بیشتری گیرند.

ضرورت‌های سواد مالی

ضرورت‌های سواد مالی باعث می‌شود تا افراد به یادگیری و تقویت آن بپردازند.

جهت‌گیری در سواد مالی

نداشتن سواد مالی تأثیر بسیاری در زندگی افراد، خانواده، دوستان و شرکای تجاری آن‌ها دارد و این امر اثرات نامناسب بر جامعه داشته و سبب کاهش ثروت ملی و کاهش سطح رفاه مالی در جامعه می‌شود.

چگونه درآمدها را مدیریت کنیم؟

خرج کردن و خرید لوازم گوناگون، یکی از مورد پسندترین کارهای روزانه افراد از اقشار گوناگون به شمار می‌آید؛ اما، این کار ممکن نبوده و منجر به خساراتی در آینده افراد می‌شود. یکی از ضرورت‌های یادگیری سواد مالی، نحوه خرج کردن، شیوه تسویه بدهی و پس انداز می‌باشد. اما، پس انداز یکی از مهم‌ترین راهکار برای افزایش ثروت شخصی می‌باشد. عموماً با افزایش پس انداز به تدریج سرمایه فرد افزایش یافته و با سرمایه‌گذاری در فرصت‌های مناسب، زمینه افزایش ثروت فراهم می‌شود.