05
ژانویه

مهم ترين مزيت دستگاه كارتخوان

در اين مقاله قصد داريم در خصوص مهم ترين مزيت دستگاه كارتخوان بحث و بررسی كنيم اما اين توضيحات صرفا بر پايه مطالعات تئوريك نيست بلكه با استناد به چند مورد از نظر سنجی ها مطالب را جمع آوری كرده ايم. در واقع در اين مقاله تلاش شده تا با در نظر گرفتن نظرات فروشندگان و خريداران كالا مبحث مزيت دستگاه كارتخوان به طور كامل مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.

در بررسی هايی كه صورت گرفته بخش زيادی از جامعه آماری معتقد بودند مهم ترين مزيت دستگاه كارتخوان رفع نياز حمل پول نقد است. در واقع 65 تا 70 درصد مشاركت كنندگان بر اين باور بودند كارتخوان ها منجر به كاهش گردش اسكناس و پول نقد شده است و اين مهم ترين مزيت دستگاه كارتخوان به شمار می رود. به نظر اين پاسخ كاملا درست و قابل پذيرش است زيرا كه اين قابليت دستگاه های كارتخوان اتفاقات بسيار مثبتی را رقم زده. به طور ساده تر عدم نياز به حمل پول نقد از يك طرف منجر به افزايش ضريب امنيت شده به طوری كه ديگر نيازی نيست افراد به طور مكرر مقدار زياد پول را برای خريد كالا حمل كنند در طرف ديگر كاهش نياز به اسكناس و پول كاغذی باعث شده تا چاپ اسكناس هم كاهش يابد كه اين امر علاوه بر تاثير مثبت بر محيط زيست  منجر به كاهش هزينه ها هم شده است. همچنين بايد گفت استفاده از پول كاغذی در خريد مشكل اساسی تحت عنوان بازگردان مابقی پول ايجاد می كند. اين در حالی است كه استفاده از كارتخوان ها و كارت های بانكی چنين معضلی را ايجاد نمی كنند.

دومين مزيتی كه در خصوص دستگاه های كارتخوان ذكر شده موضوع سهولت خريد است. حدود 25 تا 30 درصد از افراد بر اين باور بوده اند كه استفاده از كارتخوان ها منجر به سهولت در نظام پرداخت شده است و افراد با دغدغه ها و مشكلات كمتری می توانند پرداخت مبالغ را انجام دهند. اين موضوع به عنوان يكی از مهم ترين مزيت ها مطرح شده است. در تحليل اين پاسخ هم بايد گفت كه قاعدتا استفاده از كارتخوان ها منجر به ساده تر شدن تبادلات مالی می شود به طوری كه با صرف كم ترين انرژی و در كوتاه ترين زمان شما می توانيد كار پرداخت را انجام دهيد. برای اثبات و درك ساده تر اين موضوع می توان به يك مثال اشاره كرد؛ در نظر بگيريد شما دارای‌ يك كسب و كار خدماتی مانند فروشگاه كتاب و يا لباس هستيد، در مواقعی مثل نمايشگاه ها و يا نزديك به روزهای سال تحويل با تعداد بسيار زيادی مشتری مواجه هستيم در چنين شرايطی اگر قرار باشد از پول نقد برای پرداخت استفاده كنيم مشكلات بسيار زيادی از جمله دريافت و شمارش مقدار  دقيق پول، بازگرداندن مابقی پول، زمان بر بودن فرآيند پرداخت و… مواجه هستيم و اين در حالی است كه با استفاده از كارتخوان ها به راحتی می توان پرداخت را انجام داد.

دستگاه كارتخوان هوشمند
دستگاه كارتخوان هوشمند

سرعت در خريد ويژگی ديگری بود كه مورد توجه افراد قرار گرفته است. در نظر سنجی های مختلف 15 تا 19 درصد افراد معتقد بودند سرعت در پرداخت مهم ترين مزيت دستگاه كارتخوان به شمار می رود؛ طبيعی است كه كارتخوان ها به نسبت ساير روش های پرداخت سرعت بالاتری دارند به طوری كه در عرض چند ثانيه می توان مبالغ كلانی را بدون دغدغه خاصی و با بالاترين امنيت جابجا كرد.

نكته جالبی كه برخی در خصوص مهم ترين مزيت كارتخوان ها مطرح كرده اند محاسبه ساده تر درآمد روزانه است. حدود 10 درصد از افراد در نظرسنجی ها و پژوهش های مختلف بر اين باور بوده اند كه مهم ترين مزيت دستگاه كارتخوان موضوع محاسبه ساده تر درآمد در روز است. قطعا اين موضوع از جمله ويژگی های دستگاه كارتخوان به شمار می رود اما بيان چنين مزيتی به عنوان مهم ترين ويژگی شايد كمی غير قابل پذيرش باشد اما در هر حال نكته ای است كه برخی افراد به آن اشاره كرده اند.

موارد فوق پاسخ هايی بود كه در نظر سنجی های مختلف پيرامون مهم ترين مزيت دستگاه های كارتخوان مطرح شده كه مسلما بخش كوچكی از ويژگی های اين دستگاه را بيان می كند و قطعا می توان موارد بسيار زياد ديگری را به عنوان مزيت های دستگاه كارت خوان مطرح كرد.

پوز پرداز