كارتخوان سيار
31
ژانویه

پذيرندگی دستگاه كارتخوان

پذيرندگی دستگاه كارتخوان مسئوليت هايی متوجه فرد پذيرنده می كند كه فرد ملزم به قبول و رعايت آن است. اين الزامات از طرف بانک مركزی جمهوری اسلامی ايران و شركت شاپرک وضع شده است و هر فردی كه تقاضای دريافت كارتخوان را دارد بايد تعهدنامه ای را كه شامل اين الزامات است را امضا كند. هرگونه تخلف در اين مورد جرم محسوب شده و مسئوليت آن مستقيما بر عهده فردی است كه كارتخوان به اسم اوست. در مواردی ممكن است فردی كارتخوانی را با نام خود خريد كند اما به هر دليلی آن را در اختيار ديگران قرار دهد كه در اين صورت هر گونه تخلف متوجه فردی است كه مالكيت كارتخوان را بر عهده دارد يعنی فردی كه كارتخوان به اسم اوست لذا به هيچ عنوان چنين اقدامی را انجام ندهيد. در شرايطی كه كارتخوان را واگذار می كنيد حتما مراحل انتقال مالكيت را طی كنيد و مالكيت را انتقال دهيد.

تعهدات پذيرندگی دستگاه كارتخوان

پذيرنده به هيچ عنوان مجاز به دريافت وجه اضافه به عنوان كارمزد از دارنده كارت نيست.

در صورتی كه به هر دليلی در روند فروش كالا اختلال به وجود آيد كه اين اختلال ناشی از قصور پذيرنده كارتخوان باشد تماما مسئوليت اين اقدام بر عهده خود اوست و موظف به جبران خسارت است.

نكته بعدی كه در مورد پذيرنده كارتخوان مطرح است واريز وجه اضافه است. در صورتی كه به هر دليلی وجه اضافه ای به حساب پذيرنده كارتخوان واريز شود مجاز به برداشت آن نيست و سريعا بايد مراتب را اطلاع دهد تا وجه بازگردانده شود.

نكته بعدی در مورد تراكنش های ناموفق است. در تراكنش های ناموفق احتمال دو اتفاق وجود دارد كه اولی عدم كسر وجه است و در حالت دوم كسر وجه صورت می گيرد اما تا 48 ساعت بعد به حساب صاحب كارت باز می گردد. در صورتی كه تراكنش ناموفق باشد حتی اگر وجه هم كسر شده باشد پذيرنده می تواند كالا و يا خدماتی را به مشتری ارائه ندهد بديهی است كه در صورت ارائه كالا و يا خدمات تمام مسئوليت متوجه پذيرنده است.

نمايی از كارتخوان سيار
نمايی از كارتخوان سيار

پذيرنده به هيچ عنوان نبايد كالا و يا خدماتی را ارائه دهد كه مخالف قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است يا مغاير مصوبات نهادها و ارگان های مربوطه است.

نكته بعدی در پذيرندگی دستگاه كارتخوان مسئله تراكنش های صوری و غير واقعی است. پذيرنده موظف به انجام تراكنش های واقعی است و بايد از انجام هر گونه معامله صوری خودداری نمايد.

مورد بعدی در خصوص تبليغات است كه توسط شركت های ارائه دهنده كارتخوان ها صورت می گيرد. در واقع شركت های ارائه دهنده كارتخوان عموما لگو خود را روی كارتخوان نصب می كنند كه پذيرنده كارتخوان بايد در اين مورد همكاری های لازم را داشته باشد.

دستگاه كارتخوان بايد فعال نگه داشته شود و در صورتی كه شركت ارائه دهنده خدمات تشخيص دهد كارتخوان غير فعال است می تواند اقدام به غير فعال كردن دستگاه و جمع آوری آن كند. در واقع دستگاه از پذيرنده به علت غير فعال بودن پس گرفته می شود كه در اين مورد پذيرنده موظف است نهايت همكاری را داشته باشد. بعضی از پذيرنده ها كه به هر دليلی كه ديگر نيازی به دستگاه كارتخوان ندارند برای جلوگيری از غير فعال شدن آن را در اختيار ساير افراد قرار می دهند ولی تغيير مالكيت را ثبت نمی كنند لذا همان طور كه در ابتدای بحث اشاره شد در صورت بروز هر گونه سوء استفاده مسئوليت تماما بر عهده فردی است كه كارتخوان به اسم اوست.

پذيرنده موظف است در صورت تغيير كسب و كار، اتمام مهلت جواز كسب، تغيير آدرس، تغيير شماره تلفن و… مراتب را به شركت ارائه دهنده كارتخوان اطلاع دهد در غير اين صورت بروز هر مسئله، ابهام و يا مشكلی متوجه شخص پذيرنده است.

موارد فوق بخشی از تعهدات پذيرندگی دستگاه كارتخوان است كه پذيرنده موظف به رعايت آن است. در نظر داشته باشيد افراد زيادی به علت عدم آگاهی و يا ناديده گرفتن قوانين دچار مشكل شده اند لذا با اطلاع دقيق از الزامات و رعايت آن ها از بروز هر گونه مشكل جلوگيری كنيد.