جمع آوری دستگاه های با تراکنش کم
24
مه

جمع آوری دستگاه های با تراکنش کم

با توجه به قابلیت مناسب دستگاه های کارتخوان سیار این دستگاه به سرعت جای خود را در بین تمامی کسب و کارها باز کرده است. باز هر ساله نیز...

ادامه مطلب