22
سپتامبر

سواد مالی

آگاهی و توانایی پایه و حداقلی در تجزیه و تحلیل امور مالی و اقتصادی، مهارت در مدیریت آگاهانه دارایی‌های نقدی و غیرنقدی برای برنامه‌ریزی شخصی را سواد مالی می‌گویند....

ادامه مطلب