31
ژانویه

دستگاه كارتخوان صفر

امروزه با توجه به تغيير نظام پرداخت دستگاه كارتخوان از جمله ملزومات اصلی كسب و كارها به شمار می رود و بنابه قانون همه مشاغل خدماتی موظف به داشتن...

ادامه مطلب