24
ژانویه

ربا چیست؟

ربا یکی از مسائل مالی است که نظرات بسیاری از منظر قانونی و شرعی در خصوص آن ارائه شده است. این مسئله از دیرباز و از ابتدای ظهور اسلام...

ادامه مطلب