20
مارس

رفاه اجتماعی چیست؟

رفاه اجتماعی یکی از مسائل و مولفه‌هایی مالی است که مورد بحث و توجه بسیاری از اقتصاددانان و جامعه‌شناسان قرار گرفته است. تاکنون تعاریف و ویژگی‌های گوناگونی از آن...

ادامه مطلب