24
ژانویه

نرخ بهره چیست؟

یکی از مسائل حائز اهمیت در مسائل اقتصادی نرخ بهره است. در مواردی افراد، بخشی از پس انداز شخصی خود را در قالب قرض به دوستان و یا فردی...

ادامه مطلب