كارتخوان سيار
31
ژانویه

پذيرندگی دستگاه كارتخوان

پذيرندگی دستگاه كارتخوان مسئوليت هايی متوجه فرد پذيرنده می كند كه فرد ملزم به قبول و رعايت آن است. اين الزامات از طرف بانک مركزی جمهوری اسلامی ايران و...

ادامه مطلب