06
مارس

پيكربندی دستگاه پوز

بركسی پوشيده نيست كه دستگاه پوز امروزه جزء ملزومات اصلی كسب و كارها به شمار می رود و همه مشاغل خدماتی موظف به تهيه دستگاه كارتخوان هستند. در اين...

ادامه مطلب