17
مارس

تاریخ بانک و بانکداری

تاریخ بانک و بانکداری را می‌توان به قرن‌های گذشته بسط داد. براساس اسناد موجود، نخستین بانک در دوران حمورابی و تمدن آشور در عراق کنونی بوجود آمده است. اسناد...

ادامه مطلب